Řásná – vodstvo

VELKÝ PAŘEZITÝ RYBNÍK je jedním z nejčistších rybníků na Vysočině, založený již roce 1565 Zachariášem z Hradce. Plnil od počátku především účel vodárenský, byl jedním z hlavních zdrojů vody pro Telč. K tomuto účelu byla voda z rybníka svedena důmyslnou umělou stokou z povodí Jihlavy do Telčského potoka v povodí Dyje. Z doby založení rybníka se na jeho dně zachovaly četné pařezy stromů původního lesa, odtud také pochází jméno rybníka. Nedávno proběhla náročná oprava narušené hráze rybníka, které musela ustoupit část esteticky působivých stromů na hrázi. V současnosti je rybník využíván k velmi extenzívnímu chovu ryb.

Nachází se zde hluboké rašeliniště v jedné z částí zvané „Vejtopa“. Předmětem ochrany je poměrně rozsáhlý komplex oligotrofního rybníka, mokřadních olšin, rašelinných bříz a rostlinných společenstev mokřadů – například ďáblík bahenní. Všechna tato fakta byla důvodem k vyhlášení Státní přírodní rezervace, a to v roce 1984. Velký pařezitý rybník je zasazen do velmi rozsáhlých a hodnotných Javořických lesů. Okolní příroda svým charakterem odpovídá krajinnému typu horské tajgy, a proto zde lze pozorovat i vzácné druhy subarktické a alpinské květeny – dřípatku horskou, kapradiník horský, plavuň jedlovou a jiné rostlinné druhy. Výměra rybníka je 23,51 ha a leží v nadmořské výšce 680 m n. m.

Související obrázky: