Česká Kamenice – osobnosti

FRANZ PREIDL 26.12.1810 – 28.8.1889

Tak jako převážná většina obyvatel Českokamenicka pocházel z německého prostředí a němčina byla jeho mateřským jazykem. Narodil se v roce 1810 v rodině domácího přadláka Floriana Preidla. Jeho rodný dům v osadě Líska čp. 7 se zachoval (dnes chata Bábinka)

Zde Franz Preidl prožil spolu s dalšími deseti sourozenci dětství, seznámil se s přadláckou profesí a jako prvorozený syn ve svých pětadvaceti letech převzal otcovu firmu. Již v roce 1834 koupil v České Kamenici v Mlýnské ulici dům čp. 61, kam později přenesl sídlo svého podniku na výrobu příze. Tak se stal občanem České Kamenice a místním podnikatelem. Svůj podnik roku 1852 rozšířil zakoupením barvírny (čp. 155) a následným vybudováním bělidla.

 

Díky svému úsilí, umocněnému i vytříbeným smyslem pro obchod, mu zisk zakrátko umožňoval pomýšlet na výstavbu moderní mechanické přádelny. Mohutná budova byla předána do užívání v roce 1860 jako čp. 68 Dolní Kamenice a bezprostředně zde byla zahájena výroba. Vznikl základ největšího průmyslového podniku, jaký kdy v České Kamenici byl provozován.

Ne vždy se vše dařilo tak snadno. Z bavlny je vysoká prašnost, bavlněný prach je odborníky považován téměř za výbušný. Proto požáry v textilkách nebyly řídkým jevem a několik jich postihlo i závody v Rabštejnském údolí. Největší z nich 6. 6. 1872 postihl první vybudovanou přádelnu čp. 68 v Dolní Kamenici a doslova ji zničil. Preidl nechal objekt okamžitě nejen opravit, ale i výrazně rozšířit až na celkovou kapacitu 11600 vřeten. Toto výrazné navýšení výrobní kapacity umožnila instalace parního stroje. „Přádelna v Dolní Kamenici po přestavbě“ dnes připomíná pouze komín Franz Preidl – mecenáš a patriot

Ve městě je několik objektů nějak spjatých s osobou místního patriota Franze Preidla.

V tehdejší Horní ulici (dnes Dukelských hrdinů) čp. 338 si pořídil vilu, kde nejprve bydlel a později sem umístil ředitelství rabštejnských přádelen. Jako své nové obydlí nechal vystavět vilu „MARIE“ čp. 491 s rozlehlým skleníkem – zimní zahradou. Investicí zaměřenou na zvýšení prestiže města byla výstavba na svou dobu luxusního Hotelu Stern (dnes Hvězda) v Děčínské ulici.

Zisky z rabštejnských přádelen však Franz Preidl nevynakládal pouze na rozmnožení svého nemovitého majetku. Jeho původ a sepětí s přadláctvím se odráželo i na jeho životních postojích. Byl mezi lidmi znám jako štědrý mecenáš se silným sociálním cítěním. Nejen že dotoval zaměstnanecké podpůrné fondy, ale nechal v České Kamenici na své náklady ve výši 30 000 zlatých vybudovat v roce 1871 chudobinec. Jde o budovu čp. 350 v těsné blízkosti Salhausenského zámečku čp. 35. Do užívání byla předána 17. září 1872 s kapacitou až 33 osob bez přístřeší.

Svoje sociální postoje a patriotismus vyjádřil i darem 10 000 zlatých na vybudování školy v jeho rodné Lísce. Za zcela mimořádný je považován jeho příspěvek více jak 60 000 zlatých na rekonstrukci Poutní kaple Narození Panny Marie v České Kamenici. Velkorysost daru byla oceněna papežem Lvem XIII. udělením Preidlově osobě řádu sv. Řehoře Velikého.

„Preidlova vila, později známá jako Karchova vila – dnes Dětský domov“ 8 „Hotel Stern (Hvězda)“ „Městská spořitelna“ Franz Preidl v letech 1870–74 a 1880–83 vykonával úřad českokamenického starosty. Na jeho návrh schválila městská rada v roce 1872 zřízení městské spořitelny, která od následujícího roku 1873 sídlila v domě čp. 178 na Koňském trhu (dnes náměstí 28. října). Její nová budova byla vystavěna až v roce 1896 na dnešním Náměstí Míru. O nesmírném pracovním nasazení průmyslníka Franze Preidla svědčí ta skutečnost, že kromě funkce starosty se stal prvním protektorem a ředitelem městské spořitelny. Její založení mělo pro další rozvoj města blahodárný vliv. Jednak umožnilo středním vrstvám získat úvěry pro rozvoj jejich podnikání, jednak z jejích výnosů byly financovány některé městské stavby a poskytovány příspěvky na činnost dobrovolných spolků. Když se roku 1877 dostala spořitelna v důsledku krize do platební neschopnosti, vyrovnal Preidl vzniklý schodek ve výši 34 000 zlatých ze svých prostředků. Tak zachránil úspory řady drobných střadatelů zejména z řad živnostníků. Jim věnoval mimořádnou pozornost a pod svojí patronací dal v roce 1873 vzniknout Živnostenskému spolku. Ten pak šířil nové poznatky, odbornou literaturu a dokonce v roce 1887 uspořádal „Živnostenskou, průmyslovou a zemědělskou výstavu pro město a soudní okres Česká Kamenice“. Odlišná situace byla v dělnickém hnutí, kde zejména v okolních sklářských

Zásluhy o rozvoj města a Preidlův podnikatelský úspěch byly v roce 1872 oceněny udělením čestného občanství města České Kamenice. V roce 1876 mu byl udělen rytířský kříž řádu Františka Josefa I. Nejvyšším oceněním bylo povýšení do šlechtického stavu s predikátem „Edler von Hassenbrunn“, které se mu dostalo v roce 1887. Preidlův šlechtický erb – exponát Rabštejského podzemí. Deska s erbem byla šťastně nalezena v areálu bývalého ředitelství Preidlových přádelen v ulici Dukelských hrdinů č. 338. 9 Podnikatelské aktivity mimo Českou Kamenici Přebytky volného kapitálu vedly Franze Preidla na sklonku života k investicím do větších celků nemovitostí. V roce 1878 koupil pivovar a velkostatek Líšnice u Mostu. Po něm v roce 1880 následovala koupě velkostatku Prunéřov – Ahníkov u Kadaně, rovněž s pivovarem, zámkem a zříceninou hradu Hasištejn. V roce 1886 již ve vysokém věku koupil ještě velkostatek Čížkovice u Lovosic. Mimo to vlastnil několik domů v Praze a postavil hotel „Kronprinz“ v Teplicích. A opět se i zde projevoval jako mecenáš. Např. v Líšnici na Mostecku postavil školu za 7 000 zlatých.

Ze získaných poct a šlechtického titulu se Franz Preidl dlouho netěšil. Zemřel na svém zámku v Čížkovicích 28. 8.1889. Poslední odpočinek našel v soukromé hrobce na hřbitově u Poutní kaple Narození Panny Marie v České Kamenici. Hodnota jeho pozůstalosti byla odhadována na 15 milionů zlatých. Universálním dědicem se stal Preidlův synovec Emanuel Karsch. Podmínkou Preidlovy závěti bylo, že podnik ponese i nadále jméno svého zakladatele.

Související obrázky: