Jirny – domy

CENTRUM ZDRAVOTNÍ PÉČE JIRNY poskytuje zdravotní služby pro dospělé i dětské pacienty. V roce 2007 bylo ve středu obce Jirny, u zastávky městské hromadné dopravy, otevřeno zcela nové zdravotnické zařízení, které je společným pracovištěm praktických lékařů, stomatologů a ambulantních specialistů. Součástí je diagnostické pracoviště oboru radiologie a zobrazovacích metod a pracoviště rehabilitace. Zařízení je bezbariérové, prostory umožňují poskytnout zvýšený komfort pacientům, lékařům i ostatnímu zdravotnickému personálu. V objektu je pamatováno na parkování vozidel, návštěvníci mohou využít občerstvení i dalších nabízených služeb.

ŠKOLA ve vsi se připomíná zprostředkovaně již v roce 1698. V roce 1763 původní škola vyhořela. O příčině požáru se zpráva nedochovala. V roce 1789 svobodná paní Kocová zařídila školu v Jirnech podle tehdejších předpisů a nechala ke škole přistavět zvláštní světnici a ze staré učebny upravit oddělený byt pro učitele. Škola byla v říjnu slavnostně předána, přičemž tamější farní administrátor František Obstzierer „jadrně i dojemně k rodičům o užitku dobře zřízených škol promluvil.“

Majitelé panství Kocovi se i jinak o školu starali. Již dříve, v roce 1784 „farní administrátor Zahořanský z Vorlíka přádelnu zřídil, koupil z vlastních prostředků koudel a dal učitelkou děti v předení cvičiti. Když potom majitel statku svobodný pán Koc poskytnutím potřebné zásoby materiálu snahu pana administrátora podporoval, prospělo 18 dítek v učení tom tak, že z příze velmi dobrá látka utkati se mohla. Rodiče přesvědčeni o výtečnosti tohoto zřízení, posílají nyní ochotně své děti do školy, aby se zároveň užitečné práci naučily.“

Z roku 1827 se dochoval další zajímavý doklad: „škola v Jirnech i obydlí učitelovo jsou v dostatečném stavu, až na některé menší potřeby, také jest škola opatřena potřebným nářadím, ale rozměry školní světnice pro tak značný počet dítek školou povinných jsou příliš malé. Do světnice směstná se sotva 125 dětí, počet školou povinných činí však 190.“

O dvacet let později však již zápis Josefa Hlaváčka, faráře ve Vinoři, zástupce okresního školdozorce, o stavu škol ve vikariátě Brandýsském v II. kapitole, části „Špatné a z části malé budovy školní“, uvádí: „V Jirnech jest špatná a velice stísněná škola, a ještě stále v politováníhodném stavu. Dávno již nařízená stavba školy zdržuje se tentokráte proto, že čeká se na nová zákonitá ustanovení o povinnosti ke stavbě školy.“

Podle popisu z roku 1850 měla škola jednu světnici se 4 okny a malou světnici s komorou pro učitele. Mladší učitel bydlel v učebně. Škola byla postavena z kamene, kryta doškovou střechou.

Až do roku 1852 byla v obci pouze jednotřídní škola, od prosince roku 1853 dvoutřídní. Vyučoval zde kantor a podučitel, kteří učili společně. Pro velký počet dětí – až 227 – byla najata školní patronkou paní Rosalií Wagnerovou z Wallernstädtu, majitelkou panství Jirny, v kovárně čp. 68 naproti škole další místnost pro vyučování. Dala tam zřídit pět nových dlouhých lavic a darovala i dříví k topení.

Nová škola na dnešním místě se začala stavět v roce 1861, kdy byl položen základní kámen a v roce 1863 bylo v ní započato s vyučováním. Celkový náklad na školu činil necelých 9430 zlatých. Škola měla čtyři učebny, velký byt pro řídícího a dva byty pro svobodné učitele.

V roce 1911 byla škola přestavěna do dnešní podoby. V roce 1950 vznikla základní škola se třemi třídami a 71 žáky. Nyní má škola 10 tříd pro 1. -5. ročník obecné školy a od roku 2011 se rozšířila o nové prostory v bývalé mateřské škole v Navrátilově ulici.

Jirenská SOKOLSKÁ JEDNOTA vznikla na ustavující schůzi 15. 9. 1905. Roku 1907 byla na dvoře hostince U Antošů zřízena sokolská tělocvična, do té doby cvičení probíhala v sále tohoto hostince, jelikož hostinský byl členem Sokola. Nová tělocvična, sloužící dodnes, byla zřízena roku 1920 adaptací hospodářských budov, poskytnutým jednotě bratrem MUDr. Čížkem, a to nákladem 191 016 Kč. V letech 1963−1964 byla sokolovna přestavěna do dnešní podoby.

Další domy


 

Související obrázky: