Horní Libchava – příroda

CIHELENSKÉ RYBNÍKY jsou evropsky významná lokalita, která byla v červnu roku 2012 vyhlášena Libereckým krajem přírodní památkou. Ochrana se týká čtyř rybníků propojených Stružnickým potokem, mokřadů, luk a lesů v jejich okolí na katastrálním území obce Horní Libchavy.

Zahrnuje čtyři rybníky – od západu Souška, Horní cihelenský rybník, Prostřední
cihelenský rybník, Dolní cihelenský (někdy psány Cihelské) rybník. Všechny se nacházejí na katastru obce Horní Libchava. Propojeny jsou od západu tekoucím, nevelkým Stružnickým potokem, jde o levý přítok potoka Šporka. Dále do ní patří přilehlé mokřady, zamokřené louky a lesní porost v nadmořské výšce 251 až 288 metrů. Území je součástí geomorfologického celku Českolipská kotlina.

MANUŠICKÉ RYBNÍKY jsou přírodní památka. Vyhlásil ji Krajský úřad Libereckého kraje v roce 2012, vláda ČR svým nařízením v roce 2013 Evropsky významnou lokalitou. Manušické rybníky leží na západním okraji města Česká Lípa, v katastrálním území obce Horní Libchava. Chráněné území zahrnuje sedm různě velikých rybníků, napájených přívodem z potoku Šporka, a přilehlé mokřady a louky.

Chráněny jsou biotopy celé rybniční soustavy z živočichů zejména populace kuňky obecné (Bombina bombina). Větší část lokality (v rozsahu 14 ha) je pod kódem 2870 registrována jako Evropsky významná lokalita. Významnou částí lokality je zbytek rašeliniště a remízky borových doubrav.

Památná LÍPA MALOLISTÁ v k. ú. Horní Libchava u modré trasy ze Slunečné na Manušice

DUB LETNÍ u Šporky – obvod kmene: 456 cm, výška stromu: 24 m

Související obrázky: