Doubice – sakrální

Kostel NANEBEVZETÍ PANNY MARIE stojí na malém návrší v Doubici. Pozdně barokní sakrální stavba s klasicistními prvky byla postavena v letech 1811–1814. Je farním kostelem Římskokatolické farnosti Doubice. Od roku 1966 je zapsán v seznamu kulturních památek. Západně od kostela stojí polozděná patrová budova bývalé fary, postavená roku 1814.

      fara 

V druhé polovině 20. stol. kostel postupně chátral, až v šedesátých letech přestal úplně sloužit svému účelu. Dokonce se zhroutila i část hlavní věže. Ale již od roku 1975 začala postupná záchrana kostela, a to i bez souhlasu tehdejších státních a stranických orgánů. V roce 1988 byl kostel nově vysvěcen pražským světícím biskupem ThDr. Antonínem Liškou. 

Průčelí kostela zdobí sochy Panny Marie a Krista stojící v nikách.

 

 

 

 

Kolem kostela se rozprostírá stále používaný hřbitov. V jeho jihovýchodním rohu stojí původní márnice, přestavěná roku 1988 na malou historizující kapli zasvěcenou Panně Marii Schönstattské.

Hřbitovní kříž naproti hlavnímu vchodu kostela byl přivezen v 80. letech 20. století z Jablonce nad Nisou.

 

 

 

 

Polní KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE stojí jihozápadně od obce Doubice. Postavena byla v první polovině 18. století v barokním slohu. Malou kapli dala postavit doubická rodina Simchenových ze statku č. p. 13 (dnes po přečíslování č. ev. 199) v první polovině 18. století. Podle soupisu kaplí z 30. let 19. století byla postavena pravděpodobně roku 1728 nebo 1729. Využívána byla k modlitbám za požehnání úrody a oslavám svátku Nejsvětější Trojice. V 19. století patřilo pole s kaplí rodině Frindových. Drobná sakrální stavba byla svými majiteli průběžně udržována, a to až do druhé světové války. Po následném odsunu původních obyvatel vsi se o kapli nikdo nestaral, a ta postupně chátrala. Na počátku 21. století stály pouze obvodové zdi s klenbou, chyběla střecha, štít a vnitřní vybavení. Rekonstrukci zajistilo vedení obce Doubice. Roku 2004 byla kaple zastřešena a dočkala se i nových omítek. Další opravy proběhly v druhé polovině roku 2009. Fasáda byla upravena tak, aby kopírovala původní vzhled stavby, střecha byla doplněna o malou věžičku a dostala novou krytinu. Drobnými úpravami prošlo rovněž bezprostřední okolí (ošetření lípy u kaple, výsadba nové). Kaple Nejsvětější Trojice je ve vlastnictví obce Doubice. V těsné blízkosti kaple roste mohutná lípa.

 

 

 

Související obrázky: