Mikulášovice – sakrální

KOSTEL SV. MIKULÁŠE původní kostel byl postaven v letech 1551–1555, ale dochovala se z něj pouze věž a kaple na východní straně. Současný trojlodní kostel je barokní, 50 metrů dlouhý, 20 metrů široký a 18 metrů vysoký, kostelní věž dosahuje výšky 60 metrů. Převážně pozdně barokní a rokokové zařízení pochází z druhé poloviny 18. století a bylo doplněno v průběhu 19. století. Pod kostelem údajně hrobka, za 2. sv. války přestavěná na protiletecký kryt.

K nejcennějším částem mobiliáře patří bohatě zdobený hlavní oltář, dokončený roku 1766, s obrazem svatého Mikuláše od Johanna Lucase Krackera, několik bočních oltářů, kazatelna z roku 1758 a varhany z roku 1901, jež mají 2 166 píšťal.

Podle místní legendy stojí kostel na místě, kde pohanskému rytíři při lovu náhle zkřížil cestu medvěd. Rytířův zbrojnoš, křesťan, se začal modlit ke sv. Mikuláši, načež medvěd odešel. Dřevěný kostelík zde měl být postaven údajně roku 1346 (??).  V letech 1551 – 55 postaven renesanční kostel klasické orientace, barokně rozšířen byl v letech 1694-95. Při přestavbě nalezena hliněná soška Panny Marie z 15. (?) stol. Dnešní barokní kostel postaven v letech 1743-1751 Zachariášem Hoffmannem a jeho synem Petrem. Ze staršího kostela zachován presbytář (dnes kaple Panny Marie) a věž. V roce 1842 došlo k velkému požáru, při kterém byla zničena mimo jiné kostelní věž (obnovena 1862-63).

 

HŘBITOV, který nahradil starší hřbitov kolem kostela, se rozkládá na mírném návrší (se zajímavým výhledem na centrum Mikulášovic a na kopce západním směrem) severně od kostela. Vstup mezi dvěma novogotickými symetricky umístěnými stavbami – kaplí (dnes s moderní výmalbou – využívána jako obřadní síň) a provozní budovou.

BALZEROVA KAPLE (Balzers Kapelle) kaplička byla postavena v roce 1724, stála na pozemku patřícímu k nedaleké zemědělské usedlosti sedláka Vogla. Kaple byla zasvěcena matce Boží, Panně Marii. Každoročně se tu v květnu konaly takzvané májové pobožnosti. Kaple byla udržována pravděpodobně až do roku 1954, poté se již nenašel nikdo, kdo by se o ni staral. Tak postupem času chátrala. že ze sutin vyrostla během září roku 2012 kaplička nová.

FÜRLEOVA KAPLE (též kaple Otce chudých, něm. Fürlen Kapelle, zasvěcená Andělům strážným) stojí ve středních Mikulášovicích vedle někdejší nemocnice korunního prince Rudolfa (dnešní dům s pečovatelskou službou čp. 730).

Původní barokní kapli postavil u polní cesty roku 1733 cestovatel Jacob Fürle, podle něhož je také nazývána. Druhý název připomíná, že nedaleko kaple stál dům „Otce chudých“ Dittricha. Pravděpodobně v souvislosti s územním rozšiřováním Mikulášovic a se stavbou nemocnice byla původní polní kaple na konci 19.století novogoticky přestavěna a rozšířena. Stejně jako ostatní mikulášovické kaple, i Fürleova kaple po druhé světové válce chátrala. Značně poničen a rozebrán byl postupně interiér kaple, později přišla na řadu střecha, opatřená pouze lepenkou. Postupná rekonstrukce probíhá od počátku 21.století. Aby dále nezatékalo do klenby a obvodového zdiva, dočkala se stavba nové střechy pokryté asfaltovým šindelem a kompletní výměny klempířských prvků. Roku 2011 byly do kaple osazeny nové dveře a nová okna (v budoucnu mají být nahrazena vitrážemi). Kompletní rekonstrukce vnitřních i vnějších omítek proběhla roku 2014. Kaple je v současnosti v majetku města Mikulášovice a není památkově chráněna. Využívána je pouze příležitostně, zejména během májových pobožností.

KAPLE TŘÍ OTCŮ (dříve známá též jako Bäterova kaple, něm. Väters Kapelle) je nejstarší z kapliček v Mikulášovicích. Je chráněna jako kulturní památka České republiky. Kaple byla postavena roku 1710 na náklady tří otců ze sousedství (odtud název); jedním z nich byl obchodník Zacharias Hille. Od svého vzniku až do konce druhé světové války sloužila jako zvonice pro dolní část Mikulášovic. Zvon vyzváněl pravidelně v poledne a večer (v letním období v 19 hodin, v zimním období v 17 hodin) a při úmrtí někoho z okolí. V kapli se pravidelně zastavovali velikonoční jezdci, během měsíce května se v ní konaly každý týden májové pobožnosti. Během 1.světové války musel být zvon sejmut a přetaven, po jejím skončení se lidé ze sousedství složili na nový. Stejně jako o ostatní mikulášovické kaple, také o kapli Tří otců se po odsunu původních obyvatel nikdo nestaral. Stavba postupně chátrala, a to i přesto, že je od roku 1958 památkově chráněna. Na počátku 21.století byla kaple v žalostném stavu: prorezlá rozpadající se střecha a věž a rozvolněné kameny v průčelí. Při generální opravě v roce 2013 byly opraveny vnitřní i vnější omítky, kamenné průčelí a kompletně byla vyměněna střecha s věží. V srpnu 2017 byla osazena nová ozdobná mříž a do vnitř kaple byly umístěny tři dřevěné sochy. Kaple je v majetku města Mikulášovice, využívána je pouze jednou v roce během májových pobožností.

WÄHNEROVA KAPLE (německy Wähners Kapelle, nazývaná též Palmeova kaple) je římskokatolická polní kaple, která stojí při polní cestě v horních Mikulášovicích na svahu kopce Čapák. Od roku 1996 je chráněna jako kulturní památka České republiky
Kapli postavil roku 1718 cestovatel Johann Georg Wähner, který bydlel v již zaniklém domě čp. 63 (podle svého zakladatele nese jméno). Později získala také označení Palmeova kaple podle jména sedláka, na jehož pozemku stála. Ve věžičce byla ve skleněné lahvi uložena listina od papeže Klementa XI. (1649–1721), která povolovala konání mší svatých. Stavbu postihl stejný osud, jako ostatní mikulášovické kaple. Po druhé světové válce byla kaple vyrabována, stála stranou zájmu a postupně chátrala. Ve 21.století se nachází ve špatném stavu; zdivo je popraskané a statika je narušená. Stavba je v majetku města Mikulášovice. Využívá se pouze příležitostně, zejména během májových pobožností.
Během listopadu a prosince 2016 proběhla kompletní rekonstrukce střechy, která byla již v havarijním stavu (poničená krytina, napadení dřevomorkou, borcení trámů). Celkové náklady na rekonstrukci činily 222 000 Kč, část z nich hradila dotace poskytnutá Ministerstvem kultury ČR. Dokončení opravy kaple plánovalo město na rok 2017, ale bohužel na své finální opravení kaple stále čeká.

KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE zde se setkáme se jménem stavitele Hanse Jacoba Wähnera, který trojbokou kapli navrhl a vystavěl. Vznik této kaple je datován rokem 1741 a nabízí se tedy domněnka, že totiž výstavba trojboké kaple byla Wähnerovi svěřena jaksi na zkoušku, teprve pak byl pověřen vybudováním kostela sv. Mikuláše. Objekt je charakterizován jako zděná stavba na trojúhelníkovém půdorysu s vykrojenými rohy. Uprostřed každé stěny je jednoduše rámovaný portál, půlkruhově sklenutý. Trojboká kaple je výjimečná svým umístěním i architektonickým řešením. Stavba je ve své jednoduchosti efektní a svým trojbokým řešením originální.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *